คลิปวาดเส้นด้วยหมึกแบบไม่ร่างภาพก่อน
อุปกรณ์ที่ใช้ unipic 0.5 บนกระดาษถ่ายเอกสารค่ะ