มาดูการใช้กฏสามส่วน (rule of third) ในการจัดองค์ประกอบภาพให้สวยกัน