รวมมิตรคำถาม 3 ข้อเรื่องการดราฟ/เลือกอาชีพ/คิดราคา