ข่าวช็อคเรื่องการปิดตัวของหนังสือ Boom กับโลกที่เปลี่ยนไป