วันนี้เป็นวีดีโอวิธีการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจากการใช้ Amazon Kindle  และวิธีอื่นๆทีไ่ด้ผลค่ะ