ประเภทของรายได้และวิธีการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนของนักวาด