[เนื้อหาสมาชิก]:ตัวอย่างการวาด figure จาก stick figure แบบที่ 1