การใช้โทนและค่าน้ำหนักสีอย่างถูกต้องในการวาดภาพประกอบ