ไม่พยายามทำงานให้ “เหมือนเดิม” หรือใกล้เคียงตัวตนเดิมเรา