ถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องธุรกิจก็จะถูกนักธุรกิจควบคุม