Substack subscribe | Put your e-mail inside box

How Habits Shape Mastery: Unveiling the Art of Effective Communicationการสร้างพอดแคสท์ขึ้นมาเพื่อบันทึกเรื่องราวและฝึกพูดนั้นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเราเอง ด้วยการทุ่มเทและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนับจากเริ่มทำพอดแคสท์มาเกิน 10 ปีแล้ว กำหนดความสามารถของเราในการพูดให้ถูกต้องและมีประสิทธิผลได้อย่างมาก

เราเห็นความสำคัญในการสร้างนิสัย สิ่งที่เราทำมาใกล้ๆ 13 ปีแล้วในการทำพอดแคสแต่อาจจะไม่มีคนรู้มากมายว่า เราสนใจพื้นที่การทำรายการวิทยุมาตั้งแต่เด็ก ๆ ด้วยการซื้อเทปคาสเซ็ทมาอัดเสียงและฟังซ้ำ ๆ เพื่อปรับปรุงและฝึกฝนตัวเอง

การที่เราตั้งใจฟังพอดแคสท์ของเราเองหลายรอบในแต่ละวันนั้นช่วยให้เราปรับปรุงรายละเอียดและเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารในครั้งต่อไปได้ดี เรายังใช้วิธีเดียวกันกับการทำคลิปวีดีโอ ซึ่งส่งผลให้เราพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น

หลายๆ คนอาจพบว่าเมื่อทำงานที่รักแต่ไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงินอย่างต่อเนื่องนับเป็นเรื่องยาก แต่เรามองว่าการแยกงานที่เลี้ยงชีพกับงานที่เลี้ยงชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ เพราะงานที่เลี้ยงชีวิตนั้นสามารถให้ความหมายและความสุขในขณะที่เราทำ และถ้ายังไม่มีความสุขในการทำงานนั้น เราคงหาเงินจากมันไม่ได้ ข้อความสถานะที่เรามีต่องานใจของเรานั้นแสดงออกผ่านพลังงานและความรู้สึกที่เราแบ่งปันผ่านงานของเราเอง และนั่นก็มีคุณค่าที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยตัวเงิน

สร้างนิสัยที่ดี พัฒนาทักษะการสื่อสาร

การสร้างพอดแคสต์ขึ้นมาเพื่อบันทึกเรื่องราวและฝึกพูดนั้นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเราเอง เช่นเดียวกับที่นักเขียนมืออาชีพมักจะอ่านงานของตัวเองซ้ำๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข การทำพอดแคสต์ก็เช่นกัน การฟังตัวเองซ้ำๆ จะช่วยทำให้เรามองเห็นจุดบกพร่องและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้

ตัวอย่างจากหนังสือ

ในหนังสือ "The Power of Habit" ของ Charles Duhigg ได้กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างนิสัยว่า นิสัยเกิดจากการรวมตัวกันของสามองค์ประกอบหลัก คือ ตัวกระตุ้น (cue) กิจวัตร (routine) และรางวัล (reward)

ตัวกระตุ้น คือ สิ่งที่ทำให้เราเริ่มทำกิจวัตรบางอย่าง ในกรณีนี้ ตัวกระตุ้นอาจเป็นเสียงสัญญาณเริ่มต้นของพอดแคสต์

กิจวัตร คือ พฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆ ในกรณีนี้ กิจวัตรคือกระบวนการบันทึกเสียงและตัดต่อพอดแคสต์

รางวัล คือ สิ่งที่เราได้รับจากการทำกิจวัตร ในกรณีนี้ รางวัลอาจเป็นความรู้สึกดีใจที่ได้ทำสิ่งที่ชอบ

ตัวอย่างจากปรัชญา

ในปรัชญากรีกโบราณ อริสโตเติลได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่อง "อุปนิสัย" (habit) ว่า อุปนิสัยเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง การกระทำใดๆ ที่กระทำซ้ำๆ บ่อยๆ จะกลายเป็นอุปนิสัยไปในที่สุด

ดังนั้น หากเราต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร เราต้องฝึกฝนการพูดซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง การฝึกฝนเป็นประจำจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะการพูดให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพูดให้ชัดเจน พูดให้ถูกต้อง พูดให้น่าสนใจ และพูดให้มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างจากวิทยาศาสตร์

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า สมองของเรามีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการที่เราใช้สมองของเราบ่อยๆ การฝึกฝนการพูดซ้ำๆ จะช่วยให้สมองของเราพัฒนาเครือข่ายประสาทที่เกี่ยวข้องกับการพูด ซึ่งจะทำให้เราพูดได้ดีขึ้น

ตัวอย่างจากบุคคล

บุคคลที่ประสบความสำเร็จหลายคนต่างก็มีนิสัยที่ดีในการอ่านหนังสือและเขียนเป็นประจำ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ประธานาธิบดีวอร์เรน บี. ฮิลล์ (Warren G. Harding) ประธานาธิบดีคนที่ 29 ของสหรัฐอเมริกา เคยกล่าวไว้ว่า "ฉันอ่านหนังสืออย่างน้อย 2 ชั่วโมงทุกวัน"

บทสรุป

การสร้างนิสัยที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การฟังตัวเองซ้ำๆ จะช่วยให้เรามองเห็นจุดบกพร่องและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ นอกจากนี้ การฝึกฝนการพูดเป็นประจำยังจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะการพูดให้ดีขึ้นอีกด้วย

Creating a podcast to document stories and practice speaking is an excellent method for developing our communication skills. Through consistent dedication and practice, over a decade of podcasting has allowed us to refine and enhance our speaking abilities significantly.
While many might not be aware, our interest in radio broadcasting dates back to childhood, when we purchased cassette tapes to record and repeatedly listen to improve ourselves. Intentionally listening to our podcast episodes multiple times each day has facilitated refining details and enhancing clarity in our communication for subsequent sessions. We've adopted a similar approach in video content creation, leading to further development.
For some, working passionately without continuous financial returns can be challenging. However, we believe in differentiating between livelihood-sustaining work and life-sustaining work. Work that sustains life can provide meaning and happiness during the process, and if not deriving joy from the work, it might not yield financial gain. Our work reflects the energy and emotions we channel, showcasing value beyond monetary measures.
Developing habits and enhancing communication skills:
Creating a podcast to document narratives and practice speaking is a commendable method for developing our personal communication skills. Similar to how professional writers repeatedly revise their work, podcasting involves listening to oneself repeatedly to identify weaknesses and make improvements.
Referencing Charles Duhigg's "The Power of Habit," habits amalgamate three primary components: cue, routine, and reward. The cue could be the starting signal for a podcast, routine comprises recording and editing, while the reward might be the satisfaction gained from doing what one loves.
In ancient Greek philosophy, Aristotle mentioned that habits stem from consistent actions. Continuous repetition eventually solidifies into habit. Therefore, to enhance communication skills, consistent practice in speaking is vital. Regular practice assists in refining speaking skills, whether it's clarity, accuracy, engagement, or effectiveness.
Scientifically, research indicates the brain's adaptability and plasticity. Changes occur when we repeatedly engage specific brain networks. Consistent practice in speaking aids in the development of neural pathways associated with speech, consequently improving our speaking abilities.
Personalities who have achieved success often possess a habit of regular reading and writing. For instance, the 29th President of the United States, Warren G. Harding, once stated, "I try to read for at least two hours every day."
In summary, cultivating positive habits is crucial for developing communication skills. Repeatedly listening to oneself aids in identifying weaknesses and making improvements. Regular practice in speaking not only enhances speaking abilities but also contributes to personal and professional growth.


Comments

SRT audio drama

Lastest Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

ไม่ได้สอนวาดรูปอีกต่อไปแล้ว

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

AIRDANCE song by Meisanmui

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

魂を解放する Tamashī o Kaiho Suru (Unlock the Soul) song by Meisanmui