Substack subscribe | Put your e-mail inside box

Schrödinger's Cat: The Equation of Life and Deathแมวของชโรดิงเจอร์: สมการแห่งชีวิตและความตาย


ในยุครุ่งเรืองของฟิสิกส์ควอนตัม เหล่านักฟิสิกส์ต่างพยายามอธิบายปรากฏการณ์ประหลาด ๆ ในโลกควอนตัม หนึ่งในปรากฏการณ์เหล่านั้นคือ หลักการความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ที่กล่าวว่า ไม่สามารถวัดค่าตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาคได้พร้อมกันอย่างแม่นยำ

หลักการความไม่แน่นอนนี้นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจว่า หากเรานำอนุภาคควอนตัมมาใส่ไว้ในกล่องที่ปิดสนิท แล้ววัดค่าของมันโดยที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นมันได้ อนุภาคนั้นจะมีสถานะอยู่ทั้งสองสถานะในเวลาเดียวกันหรือไม่?

ในปี ค.ศ. 1935 วิลเฮล์ม ชโรดิงเจอร์ นักฟิสิกส์ชาวออสเตรีย ได้เสนอสมมติฐานที่ต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อ สมมติฐานแมวของชโรดิงเจอร์ เพื่อตอบคำถามนี้

สมมติฐานของแมวของชโรดิงเจอร์กล่าวว่า หากเรานำแมวใส่ไว้ในกล่องที่ปิดสนิท พร้อมกับสารกัมมันตรังสีที่มีครึ่งชีวิตเท่ากับ 1 ชั่วโมง และกล่องมีคันโยกที่ติดกับหลอดพิษ หากสารกัมมันตรังสีสลายตัว คันโยกก็จะตกลงมาและปล่อยหลอดพิษให้แตก แมวก็จะตาย

ตามหลักการความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก สารกัมมันตรังสีนั้นจะมีสถานะอยู่ทั้งสองสถานะในเวลาเดียวกัน นั่นคือทั้งสลายตัวและไม่สลายตัว แมวจึงจะมีสถานะอยู่ทั้งสองสถานะในเวลาเดียวกันเช่นกัน นั่นคือทั้งมีชีวิตและตาย

สมมติฐานของแมวของชโรดิงเจอร์นี้ฟังดูน่าประหลาดและน่าตื่นเต้นมาก เพราะหมายความว่า แมวของเราอาจมีชีวิตอยู่และตายในเวลาเดียวกันก็ได้!

อย่างไรก็ตาม สมมติฐานของแมวของชโรดิงเจอร์นี้เป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้น ไม่สามารถพิสูจน์ได้จริง เพราะหากเราเปิดกล่องเพื่อดูว่าแมวตายหรือไม่ มันก็จะทำให้แมวอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งทันที

แต่ถึงกระนั้น สมมติฐานของแมวของชโรดิงเจอร์ก็ยังคงเป็นคำถามที่ท้าทายความคิดของเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริง เพราะมันแสดงให้เห็นว่า โลกควอนตัมนั้นแปลกประหลาดและคาดเดาไม่ได้เพียงใด

ความสนุกและฉลาดของแมวของชโรดิงเจอร์

ความสนุกของแมวของชโรดิงเจอร์อยู่ที่การได้จินตนาการถึงสถานการณ์ที่ประหลาดและชวนหัวนี้ ว่าแมวของเราอาจมีชีวิตอยู่และตายในเวลาเดียวกัน เป็นไปได้หรือไม่?

ความฉลาดของแมวของชโรดิงเจอร์อยู่ที่การชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของความเข้าใจของเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริง หลักการความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กแสดงให้เห็นว่า โลกควอนตัมนั้นซับซ้อนและลึกลับเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ทั้งหมด

แมวของชโรดิงเจอร์จึงเป็นทั้งความสนุกและฉลาดในเวลาเดียวกัน เป็นคำถามที่ชวนให้คิดและถกเถียงกันไม่รู้จบ

แมวของชโรดิงเจอร์ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์เพื่อประจักษ์ถึงขอบเขตของความเข้าใจในโลกควอนตัมของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความจำกัดของภาษาและตรรกะที่เราใช้ในการถ่ายทอดความคิดรู้สึกของเราต่อโลกที่เราใช้ชีวิตอยู่

เมื่อเราพิจารณาให้ดี สมมติฐานของแมวของชโรดิงเจอร์นั้นสะท้อนถึงปรัชญาลึกซึ้งหลายประการ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของเรารวมถึงจิตวิทยาของความรู้สึก พิจารณาจากมุมมองของจิตวิทยาก่อนการตัดสินใจของคนเรา—เรามีความคิดรู้สึกและความต้องการที่เป็นอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอน ก่อนที่จะถูกกระทบกระเทือนจากการสังเกตหรืออิทธิพลภายนอกที่พาเราไปยังสถานะหนึ่งๆ นั่นคือการเลือกทำอย่างหนึ่งจากหลายๆ อย่างที่แตกต่างกันไป

ในแง่ศีลธรรมและจริยศาสตร์เราสามารถถกเถียงกันได้ว่า สมมติฐานของแมวของชโรดิงเจอร์นี้เย้ยหยันความรับผิดชอบมนุษย์ต่อสรรพสิ่งรอบข้าง เป็นการทดลองทางความคิดที่อาจดูไร้ซึ่งความรับผิดชอบศีลธรรม เพราะถึงแม้แมวนั้นจะตายหรือไม่ตายจริงในกล่อง แต่การที่เราคิดจะทดลองเช่นนั้นมันก็สะท้อนถึงจิตใจนักวิทยาศาสตร์ที่พร้อมจะละเมิดความรู้สึกเพื่อการเข้าใจทางวิทยาศาสตร์

ถึงกระนั้นสมมติฐานนี้ก็ปลุกให้เกิดความคิดหลากหลายในวงวิชาการ ทั้งจิตวิทยา ปรัชญา และฟิสิกส์ โดยแต่ละสาขามองผ่านแมวของชโรดิงเจอร์ตามมุมมองที่ต่างกัน ทางด้านปรัชญาเป็นตัวอย่างของ 'ปัญหาการวัด' ซึ่งหมายความว่า ความเป็นจริงของสิ่งหนึ่งอาจต้องขึ้นอยู่กับตัวของผู้ที่สัมผัสหรือวิเคราะห์มัน

นอกจากนี้ 'แมวของชโรดิงเจอร์' ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับ 'มูลค่าของการสังเกต' ในโลกปัจจุบันที่เราตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของข้อมูลมากมายและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา การที่เราเลือกเปิดหรือไม่เปิดกล่องเพื่อดูว่าแมวมีชีวิตหรือตาย มันสะท้อนถึงการตัดสินใจแบบใดที่เราเลือกทำให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเอง

วิตกกังวลใจของเราที่คิดค้นขึ้นกับแมวของชโรดิงเจอร์จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์ล้ำสมัย แต่ยังเป็นสะพานที่เชื่อมโยงความคิดของเราไปสู่แง่มุมที่ลึกลับและสำคัญของการเข้าใจทั้งตนเองและโลกใบนี้ แมวของชโรดิงเจอร์เป็นเครื่องมือทางความคิดที่ช่วยพาเราทั้งไปสู่การทดลองทางจินตนาการและกระเป๋าแห่งคำถามที่ยังไม่มีคำตอบในโลกควอนตัม และสะท้อนให้เห็นถึงสัญชาตญาณบริสุทธิ์ของมนุษย์ในการค้นหาความเป็นจริงในสิ่งที่ยังไม่ปรากฏและไม่สามารถเข้าใจได้จนหมดสิ้น.
Schrödinger's Cat: The Equation of Life and Death

In the heyday of quantum physics, physicists were trying to explain the strange phenomena of the quantum world. One of these phenomena is the Heisenberg Uncertainty Principle, which states that the position and momentum of a particle cannot be measured accurately at the same time.

This uncertainty principle leads to the interesting question of what would happen if we put a quantum particle in a sealed box and measured its value without being able to observe it. Would the particle be in both states at the same time?

In 1935, Austrian physicist Erwin Schrödinger proposed a hypothesis that would later become known as the Schrödinger's Cat Hypothesis to answer this question.

The Schrödinger's Cat Hypothesis states that if we put a cat in a sealed box with a radioactive substance with a half-life of 1 hour, and the box has a lever connected to a poison vial, if the radioactive substance decays, the lever will fall and release the poison vial, killing the cat.

According to the Heisenberg Uncertainty Principle, the radioactive substance would be in both states at the same time, that is, both decayed and not decayed. The cat would also be in both states at the same time, that is, both alive and dead.

This Schrödinger's Cat Hypothesis sounds very strange and exciting, because it means that our cat may be alive and dead at the same time!

However, this Schrödinger's Cat Hypothesis is only a hypothesis and cannot be proven in reality. Because if we open the box to see if the cat is dead, it will immediately put the cat in one state.

But even so, the Schrödinger's Cat Hypothesis still challenges our thinking about the nature of reality, because it shows how strange and unpredictable the quantum world is.

The Fun and Cleverness of Schrödinger's Cat

The fun of Schrödinger's Cat is to imagine this strange and funny situation that our cat may be alive and dead at the same time. Is it possible?

The cleverness of Schrödinger's Cat is to point out the limitations of our understanding of the nature of reality. The Heisenberg Uncertainty Principle shows that the quantum world is complex and mysterious beyond our ability to fully understand.

Schrödinger's Cat is both fun and clever at the same time. It is a question that invites us to think and debate endlessly.

The Deeper Meaning of Schrödinger's Cat

Schrödinger's Cat is not only a symbol to illustrate the limits of our understanding of the quantum world, but it is also an example that reflects the limitations of language and logic that we use to convey our thoughts and feelings about the world we live in.

When we consider it carefully, the Schrödinger's Cat Hypothesis reflects many profound philosophical aspects, related to our environment and the psychology of feelings. Consider from the perspective of psychology before making a decision—we have thoughts, feelings, and needs that are in an uncertain state, before being affected by observation or external influences that take us to one state. That is, choosing to do one of many different things.

In terms of morality and ethics, we can argue that the Schrödinger's Cat Hypothesis mocks human responsibility to the surrounding things. It is a thought experiment that may seem morally irresponsible. Because even if the cat is dead or not dead in the box, the fact that we think of such an experiment reflects the mind of scientists who are willing to violate feelings for scientific understanding.

However, this hypothesis has also sparked a variety of thoughts in the academic world, including psychology, philosophy, and physics. Each field looks through Schrödinger's Cat from a different perspective. In philosophy, it is an example of the "measurement problem," which means that the reality of something may depend on the person who touches or analyzes it.

In addition, "Schrödinger's Cat" is also part of the preliminary exploration of the fundamental question of "the value of observation." In today's world, we are under the influence of a lot of information and experts from various fields. Our choice to open or not open the box to see if the cat is alive or dead reflects the kind of decision we make in our own lives.

Our concerns that we have invented with Schrödinger's Cat are not just cutting-edge scientific phenomena, but also a bridge that connects our thoughts to the mysterious and important aspects of understanding both ourselves and the world. Schrödinger's Cat is a thought tool that helps us both to the imaginative experiment and the bag of unanswered questions in the quantum world, and reflects the pure human instinct to find the reality in what is not yet revealed and cannot be fully understood.

Comments

SRT audio drama

Lastest Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

ไม่ได้สอนวาดรูปอีกต่อไปแล้ว

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

AIRDANCE song by Meisanmui

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

魂を解放する Tamashī o Kaiho Suru (Unlock the Soul) song by Meisanmui