Posts

Showing posts from 2024

Substack subscribe | Put your e-mail inside box

เพลงบูรพาที่พ่าย

Seraphim Torus · The Lost invincible east Verse 1: ตงฟางปุ๊ป้าย บูรพาไร้พ่าย ในยุทธภพ ไม่มีใครเทียบทาน Dong Fangpu Pai, the Invincible of the East, in the martial world, none can compare 東方不敗、武林の中で無敵、誰も彼に匹敵できない ทว่าในชีวิต กลับพ่ายแพ้ ต่อกิเลส และความหวาดผวา Yet in life, defeated by desires and fears, he did not dare だが人生では、欲望と恐怖に敗れ、彼は挑もうとしなかった Chorus: แม้จะเก่งกาจ ในศาสตร์การต่อสู้ ใครเล่าจะสู้ได้ Though skilled in the arts of combat, who could fight? 戦闘の技術に長けていても、誰が戦えただろうか แต่ในใจลึก ๆ กลับอ่อนแอ พ่ายแพ้กิเลสในใจ But deep inside, he was weak, defeated by inner desires しかし心の奥底では、彼は弱く、内なる欲望に敗れていた Verse 2: คัมภีร์ทานตะวัน พลังเร้นลับ ที่ใครก็หยั่งไม่ถึง The Solar Scroll, hidden powers that none could fathom 日輪経、誰も理解できない隠された力 แต่ไม่อาจช่วย ให้พ้นจาก ความกลัว ที่แท้จริง But it could not help him escape from his true fears しかしそれは、彼の真の恐怖からの脱出を助けることはできなかった (Chorus) Bridge: ชีวิตคนเรา ไม่ต่างกัน ต้องเผชิญ กับความกลัว Our lives are not different, we all face fears 私たちの人生は変わらない、誰もが恐怖に直面する แม้แ

Fusui song by meisanmui

  Verse 1: Four guardians watch over, the secret Fusui knows สี่ผู้พิทักษ์คอยปกป้อง ความลับที่ฟุซุย รู้ 風水の秘密を守る四神 Seiryu, Byakko, Suzaku, Genbu เซริว เบียคโค ซูซาคุ เกนบุ 青龍、白虎、朱雀、玄武 Chorus: The Four Guardians guide the way, to health and prosperity สี่ผู้พิทักษ์นำทาง สู่สุขภาพและความรุ่งเรือง 四神が導く、健康と繁栄へ Protective spirits, watching over me and you วิญญาณผู้ปกป้อง คอยดูแลเธอและฉัน 私たちを見守る、守護の霊 Verse 2: Each guardian holds a virtue, balancing the elements แต่ละผู้พิทักษ์มีคุณธรรม ธาตุสมดุลในทุกส่วน それぞれの神徳を持ち、要素均衡 Aligning life with Fusui's art, harmonizing space and mind ชีวิตสอดคล้องศิลปะฟุซุย พื้นที่และจิตใจกลมกลืน 風水の技と人生を調和させ、空間と心を調和 (Chorus) Bridge: Prosperity and fortune, as the Fusui secrets unwind ความรุ่งเรืองและโชคชะตา เมื่อความลับฟุซุยคลี่คลาย 風水の秘密解けば、繁栄と幸運が Shaping the land with tradition, Japanese geomancy's mission หล่อหลอมแผ่นดินด้วยประเพณี ภารกิจแห่งภูมิปัญญาญี่ปุ่น 伝統で大地を形作る、日本風水の使命 (Chorus) Outro: Seiryu, Byakko, Suzaku, Genbu, protective spirits true เซริ

Article: True Love and Overcoming Suffering Through Letting Go

Image
  Article: True Love and Overcoming Suffering Through Letting Go Love is something that every human being desires, but often, love also brings suffering when we are disappointed by unfulfilled love. We may blame the other person for not loving us back, but in reality, it may be because we love ourselves more. We demand that they love us in return, own us, and confirm our relationship. However, true love should be free from any conditions, as taught by the Buddha to love one another with compassion, wishing well for others without expecting anything in return, not with selfish love that wants to possess. Nonetheless, it is natural for us to want to receive love in return, because according to human nature, we often want to own what we love. But whenever desire arises, it can always lead to suffering, because nothing in this world is permanent or truly ours, as taught by the concepts of impermanence (anicca) and non-self (anatta) in Buddhism. Therefore, learning to let go of attachments,

Cloud

Image
tool:Mj 🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic Brushstrokes, pixels, and ancient wisdom guide my creative journey. As an Asiagraph awarded artist, I push the boundaries of visual storytelling, crafting designs that resonate with the human spirit. My art is a harmonious fusion of traditional techniques and cutting-edge AI technology, resulting in captivating pieces that transport viewers to realms beyond imagination. Landing page: https://meisanmui.carrd.co/ https://dreamforge.carrd.co/ Homepage https://www.meisanmui.com/ Buy physical artwork here https://www.etsy.com/shop/meisan/ Buy books here https://www.amazon.com/author/meisanmui Buy prompt here https://promptbase.com/profile/dreamforge newsletters https://meisanmui.substack.com/ In the studio, I meticulously bring ideas to life, harnessing the power of AI to elevate hand-drawn illustrations and create manga art that pulsates with emotion and vitality. In the world, I seek truth and meaning, with St

YAYA

Image
 

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

Image
🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic Brushstrokes, pixels, and ancient wisdom guide my creative journey. As an Asiagraph awarded artist, I push the boundaries of visual storytelling, crafting designs that resonate with the human spirit. My art is a harmonious fusion of traditional techniques and cutting-edge AI technology, resulting in captivating pieces that transport viewers to realms beyond imagination. Landing page: https://meisanmui.carrd.co/ https://dreamforge.carrd.co/ Homepage https://www.meisanmui.com/ Buy physical artwork here https://www.etsy.com/shop/meisan/ Buy books here https://www.amazon.com/author/meisanmui Buy prompt here https://promptbase.com/profile/dreamforge newsletters https://meisanmui.substack.com/ In the studio, I meticulously bring ideas to life, harnessing the power of AI to elevate hand-drawn illustrations and create manga art that pulsates with emotion and vitality. In the world, I seek truth and meaning, with Stoicism as

Pointing Out the 10 Universal Human Problems That Will Help You Create Compelling Characters and Write Engaging Stories

Image
In crafting compelling narratives within the mediums of comics and novels, the symbiotic relationship between character development and plot progression is of utmost importance. The protagonist, often referred to as the hero, serves as the nexus around which the story revolves. To captivate readers and foster a gratifying reading experience, it is imperative to imbue the hero with relatable flaws, a well-defined desire, and a transformative character arc. As Jessica Brody elucidates in Save the Cat! Writes a Novel, readers engage with imperfect characters who grapple with authentic weaknesses that permeate multiple facets of their lives. These flaws should have far-reaching consequences, impacting the hero's academic pursuits, professional endeavors, and interpersonal relationships. By portraying a character whose life appears to be in disarray, the author invites the reader to empathize with their struggles and root for their eventual growth and triumph. However, crafting a flawed

Character design:Exodus

Image
Exodus is a fascinating and complex protagonist. She is a half-divine hybrid - the daughter of the god of light Dominus Lux and a human. This grants her immense powers to control the elements like fire, water, air and earth. She can shapeshift, create powerful weapons, and communicate with all living beings. However, Exodus has been cursed by the dark gods, unable to accept the truth of her divine lineage. This inner turmoil leaves her doubting her abilities and relying solely on her instincts when making decisions. Her curse also imbues her with an intense inner darkness that she must constantly battle. Despite this, Exodus is courageous and determined to embark on an epic journey to find answers and restore peace to the world, no matter the dangers. Her powers are fueled by her faith in the gods, which helps overcome her inner demons. What makes Exodus truly compelling is her multifaceted nature. She is a mighty warrior with world-shattering abilities, yet also vulnerability and self

Why Every Artist Needs a Website: Tips for Creating a Professional Portfolio

Image
To succeed as an illustrator or digital artist, having a good website and doing SEO is extremely important. Even if you are well-known in the industry, the general public may not know you. They often search online, and if your website looks good and showcases impressive work, the chances of getting hired will be higher. Generally, illustrators have two main ways of finding work: proactive, such as sending portfolios to companies that are hiring, and passive, which is waiting for clients to come to you. One of the key tips for attracting good clients is having a website. Opening Facebook to view your work is inconvenient, whereas a website makes it easy to browse. For the new generation who want to build their brand as an illustrator, the first step is to search for your name on Google and see if it ranks. If not, think of a catchy name, register a domain, and build a website. Your name will become your brand, so when choosing, consider if it will look good when other brands collaborate

SRT audio drama