Posts

Showing posts from January, 2024

Substack subscribe | Put your e-mail inside box

คอร์ส AI กราฟิกสำหรับผู้ประกอบการ

Image
คุณกำลังมองหาวิธีสร้างสรรค์ผลงานกราฟิกที่ไม่เหมือนใคร รวดเร็ว และง่ายดายอยู่หรือเปล่า ? คอร์ส "AI กราฟิกสำหรับผู้ประกอบการ" นี้ เหมาะสำหรับคุณ!** **คอร์สนี้สอนอะไร?** Thanks for reading 🌛Meisanmui newsletter🌜 ! Subscribe for free to receive new posts and support my work. -พื้นฐานการทำงานของ AI กราฟิก:** เรียนรู้ว่า AI กราฟิกคืออะไร ทำงานอย่างไร และข้อดี -การใช้งาน Midjourney และ Stable Diffusion: สองโปรแกรม AI กราฟิกที่ทรงพลัง ฝึกฝนการตั้งค่า prompts ค้นหาสไตล์ที่เหมาะกับคุณ ปรับแต่งผลงาน และอื่นๆ -เทคนิคการสร้างรูปภาพ รูปวาด โลโก้ และกราฟฟิคต่างๆ -เรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานกราฟิกหลากหลายรูปแบบ เช่น -รูปภาพสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ -โปสเตอร์โฆษณาที่ดึงดูดใจ - โลโก้ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ -อินโฟกราฟิกที่สื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ภาพประกอบปกนิยายของตัวเอง กลยุทธ์การใช้ AI กราฟิกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ:** เรียนรู้วิธีใช้ AI กราฟิก เพื่อ * เพิ่มยอดขาย * ดึงดูดลูกค้าใหม่ * เสริมสร้างแบรนด์ * ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษจากผ

การปรับปรุงพฤติกรรมและการเลือกหนังสือ(bilingual)

Image

Shini Fan MV

Image

Chaos Myth one ok rock fan mv

Image

The beginning (Against the current) fanmv

Image

เราอยากได้กันจริงๆหรือเปล่า…

Image

Moon

Image

เราไม่อยากให้ใครป่วย?

Image
คำถามจากทางบ้าน รูปถูกบังคับลง นี่ไม่ใช่ # แต่เป็นคำถาม เราไม่อยากให้ใครป่วย? คำตอบ มึงงงงง อีมุ่ย

try

Image

Ai teaching at BKK university

Image
Introducing 'DreamForgeHouse': Your Premier AI and Prompt Engineering Service Embark on a transformative journey with 'DreamForgeHouse,' where cutting-edge AI and prompt engineering converge to bring your visions to life. Our global service offerings span a spectrum of creative and intellectual domains, ensuring that your unique needs are met with unparalleled expertise. 1. **Wedding Extravaganza: Presentation and Animation** Enchant your audience with bespoke wedding presentations and animations that capture the essence of your love story. Let 'DreamForgeHouse' weave the narrative of your special day through captivating visuals and seamless storytelling. 2. **Architectural Marvels: Preliminary Design Ideas** Elevate your architectural presentations with our innovative designs and preliminary concepts. Immerse stakeholders in a virtual experience, showcasing the potential of your vision before the first brick is laid. 'DreamForgeHouse' brings archi

Fairy

Image

Ray

Image
ติดต่องานวีดีโอพรีเซนต์ myanimemorize@gmail.com 0860857889 คุณมุ่ย

Rainbow

Image

การทำโลงศพเย็น ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Image

王晰 郑云龙《慢慢喜欢你》:没了“双云”还有“王炸”!撩你没商量 - 单曲纯享《声入人心》 Super-Vocal【歌手官方音乐频道】

Image

王晰 郑云龙《慢慢喜欢你》:没了“双云”还有“王炸”!撩你没商量 - 单曲纯享《声入人心》 Super-Vocal【歌手官方音乐频道】

Image

j and jr

Image
'Revolting | Revolver | Revolution  ... Last pic in Facebook this year... At King Naresuan monument Festival part . Petchaboon 17/1/2024 . :) See you in . www.meisanmui.com

the world

Will teach you most painful lessons Until you learn 

Circular Ecology: Revolutionizing Sustainability Through Circular Economy Principles

Image
Circular economy is an economic system designed to eliminate waste and promote the continual use of resources. In a circular economy, products, materials, and resources are reused, refurbished, remanufactured, and recycled to maximize their lifespan. This approach contrasts with the traditional linear economy, where products are made, used, and then discarded as waste. The circular economy is characterized by a closed-loop system that aims to minimize environmental impact and reduce resource depletion. It emphasizes sustainable production, consumption, and waste management practices. Key principles of a circular economy include: Design for Longevity: Products are designed with durability in mind, allowing for a longer lifespan and easier maintenance or repair. Reuse and Refurbishment: Rather than discarding products, the goal is to encourage reuse and refurbishment, extending the life of goods. Recycling: Materials are recycled at the end of their life cycle to create new products,

cg

ONE OK ROCK - The Beginning (Against The Current Cover)

Image
Wow... 'The beginning' LYRICS Just give me a reason To keep my heart beating Don’t worry it’s safe right here in my arms As the world falls apart around us All we can do is hold on, hold on Take my hand And bring me back, yeah I risk everything if it’s for you I whisper into the night Telling me it’s not my time and don’t give up I’ve never stood up before this time Down is not the way we go I feel a chance so I know that I can't give in So stand up, stand up (Just gotta keep on running) Wake up, wake up (Just tell me how I can) Never give up These moments of beauty drive me insane Just tell me why baby They might call me crazy For saying I’ll fight until there is no more Forget how we felt about each other It’s time to get over Blinded I can’t see the end So where do I begin? Say another word, I can’t hear you The silence between us Is starting to be louder than the word we scream I take this chance that I make you mine Taking in the fears I know, and knowing what I can ba

Pungsu in the Clouds: Lotte World Tower and the Harmony of Nature and Modernity

Image
Rising above the skyline of Seoul, the Lotte World Tower is not only an architectural marvel but also a cultural embodiment that interweaves the traditional Korean concept of pungsu with the modernism of a global metropolis. At its core, the tower integrates the nuanced principles of pungsu—often paralleled with feng shui—into its design, suggesting a deliberate resonance with the natural world, aimed at enhancing the fortunes and well-being of both its visitors and the surrounding community. Within this structure, Nujeongwon is an exemplified sanctuary, encapsulating the pungsu philosophy in a tangible form. This tranquil space within the towering complex is a deliberate homage to the historical Korean gardens, which were themselves designed with pungsu in mind, to sit in harmony with nature and offer a rejuvenating repose. Nujeongwon is a modern interpretation, providing a lush, verdant retreat high above the bustling city streets, seeking to balance urbanity with nature, and practic

ACLA: Bridge Between Tradition and Innovation in Asian Cultural Landscapes part 1

Image
ref: https://aclaapela2020.blogspot.com/2023/07/acla-history.html The establishment of the Asian Cultural Landscape Association (ACLA) unfolded during an eventful occasion on December 3, 2012, in Kuala Selangor, Malaysia. Sung-Kyun Kim, the visionary founder, together with a cohort of members including his protégé, doctoral candidate Hyun-Jin Chun, made the official announcement. This pivotal moment coincided with the third IFLA APR CLC symposium, which was well-attended by a diverse group of participants representing various regions: two from Korea, one each from Japan, Hong Kong, Indonesia, India, Thailand, and Singapore, along with thirteen from Malaysia. As it happened, this symposium not only marked a significant academic convergence but also stood as the inaugural ACLA International Symposium. Sung-Kyun Kim played a pivotal role in "Seoul City Planning for the Next Century," also known as the "Seoul Planning Charter," spanning from 2012 until 2015. This ambiti

SRT audio drama