Substack subscribe | Put your e-mail inside box

SRT novel ep1:This world is called "Gaia" and is divided into two factions: Seraphim and Torus.(Th/En/Cn)

voice version
English
https://open.substack.com/pub/meisanmui/p/srt1?r=kfy56&utm_campaign=post&utm_medium=web

โลกใบนี้ ชือ "ไกอา" และ
โลกถูกแบ่งเป็นสองฝั่งคือ Seraphim และ Torus

สงครามระหว่างเซราฟิม กับ ทอรัสเกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายที่มีความเชื่อและปรัชญาทางสังคมที่แตกต่างกันอย่างมากในโลกไกอา ทั้งสองฝ่ายมีต้นกำเนิดและประวัติความขัดแย้งทางสังคม
ฝั่งเซราฟิมตั้งตระหนักถึงความสำคัญของความสวยงามและความเชื่อในพลังแห่งชีวิตที่เขาเชื่อมั่น เซราฟิมมีพลังพิเศษที่มาจากเทพและเคลื่อนไหวด้วยความคล่องแคล่ว ความสงบสุขและความสันติภาพคือความเป้าหมายของเซราฟิม
ทอรัสให้ความสำคัญกับพัฒนาเทคโนโลยีและความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและทางทหาร พวกเขามีเครื่องมือและอำนาจทางทหารที่ใช้ในการควบคุมและรักษาอำนาจของตนเอง พวกเขาเชื่อว่าความเป็นอยู่ของคนในสังคมควรจะอยู่ในการควบคุมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของส่วนใหญ่ พวกเขามอง Seraphim ว่าเป็นผู้มีอภิสิทธิ์ทางสังคม
สงครามระหว่าง Seraphim กับ Torus เกิดขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างความเชื่อและความประสงค์ของสองฝ่ายที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการสนับสนุนและการเจรจา สงครามนี้มีผลกระทบทั้งในด้านการเมือง การเศรษฐกิจ และสังคมในโลกไกอา และเป็นปัจจัยที่ทำให้โลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลและไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ฝั่ง Seraphim เป็นฝั่งของผู้มีพลังพิเศษซึ่งได้รับพลังจากเทพทั้งมวลในตอนสร้างโลกใหม่ และเชื่อมั่นในพลังแห่งชีวิต ชาวเซราฟิมมีจำนวนน้อยบนโลกแห่งนี้และถูกจัดว่าเป็นอภิสิทธิ์ชน ได้รับสิทธิพิเศษเหนือมนุษย์คนอื่นๆ สิ่งนี้ทำให้ทอรัสไม่พอใจอย่างมาก โดยเขาเห็นว่ามีความไม่เท่าเทียมในสังคม
ส่วนฝั่ง Torus เน้นการจำกัดการพัฒนาเทคโนโลยีและเป็นฝั่งของอำนาจทางทหารที่ต้องการจำกัดการควบคุมและพัฒนาเทคโนโลยีในประชาชนทอรัสเพื่อรักษาอำนาจของตนเอง
โลกไกอาได้สร้างขึ้นใหม่ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่ไม่เคยเห็นมาก่อน การสร้างโลกใหม่นี้ทำให้โลกกลับมาเติบโตและเจริญเติบโตอีกครั้ง แต่การสร้างโลกใหม่นี้ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของวัตถุดิบและพลังงาน การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อพัฒนาโลกใหม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้

This world is called "Gaia" and is divided into two factions: Seraphim and Torus.
The war between Seraphim and Torus arose from the conflict between the two sides that have vastly different beliefs and social philosophies in the world of Gaia. Both sides have origins and a history of social conflict.
The Seraphim side recognizes the importance of beauty and belief in the power of life that they firmly believe in. Seraphim have special powers that come from the gods and move with agility. Peace and tranquility are the goals of the Seraphim.
Torus places importance on developing technology and economic and military well-being. They have tools and military power that they use to control and maintain their own power. They believe that the well-being of people in society should be controlled and technology developed for the benefit of the majority. They view Seraphim as having social privileges.
The war between Seraphim and Torus occurred due to the irreconcilable conflict between the beliefs and desires of the two sides that could not be resolved through support and negotiation. This war has had political, economic, and social impacts on the world of Gaia, and is a factor that has caused that world to change enormously and never be the same again.
The Seraphim side consists of those with special powers who received their powers from all the gods during the creation of the new world, and who firmly believe in the power of life. The Seraphim are few in number on this world and are considered privileged, receiving special rights above other humans. This greatly displeases Torus, who sees it as inequality in society.
The Torus side focuses on restricting technological development and is the side of military power that wants to limit control and technological development among the Torus people to maintain its own power.
The world of Gaia has been recreated with advanced technology never seen before. This recreation of the world has allowed the world to grow and prosper once again. But this recreation has not made everything the same as before. There are changes in both raw materials and energy. The use of advanced technology to develop the new world has had an impact on the transformation of this world.


这个世界被称为"盖亚",分为两个派别:炽天使(Seraphim)和托鲁斯(Torus)。
炽天使和托鲁斯之间的战争源于双方在盖亚世界中有着截然不同的信仰和社会理念之间的冲突。双方都有社会冲突的起源和历史。
炽天使一方认识到他们坚信的生命力量和美的重要性。炽天使拥有来自神明的特殊力量,行动敏捷。和平与宁静是炽天使的目标。
托鲁斯重视发展科技和经济军事福祉。他们拥有用于控制和维护自身权力的工具和军事力量。他们认为社会中人民的福祉应该受到控制,技术的发展应该为大多数人谋福利。他们认为炽天使拥有社会特权。
炽天使和托鲁斯之间的战争源于双方信仰和欲望之间不可调和的冲突,这种冲突无法通过支持和谈判来解决。这场战争对盖亚世界产生了政治、经济和社会影响,是导致那个世界发生巨大变化且再也不会一样的一个因素。
炽天使一方由那些拥有特殊力量的人组成,他们在创造新世界期间从所有神明那里获得了力量,并坚信生命的力量。炽天使在这个世界上人数很少,被认为是特权阶层,享有高于其他人的特殊权利。这让托鲁斯非常不满,他们认为这是社会不平等。
托鲁斯一方专注于限制技术发展,是一个军事力量,希望通过限制托鲁斯人民的控制和技术发展来维护自己的权力。
盖亚世界已经用前所未见的先进技术重新创造。这种世界的重塑让世界再次成长和繁荣。但是这种重塑并没有让一切恢复到从前。原材料和能源都发生了变化。使用先进技术来发展新世界对这个世界的转变产生了影响。

Comments

SRT audio drama

Lastest Popular post

enlighten

The endurance

หลายๆคนถามมาเรื่องวิธีเก่งภาษา

Meisanmui | Looking back

Hide and seek

Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

AIRDANCE song by Meisanmui

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

魂を解放する Tamashī o Kaiho Suru (Unlock the Soul) song by Meisanmui

深い輝き (Fukai Kagayaki) - Deep Radiance song by Meisanmui