Substack subscribe | Put your e-mail inside box

Art Unbound: The True Value Lies Beyond Technique

'ศิลปะไร้กรอบ' : คุณค่าที่แท้จริงอยู่เหนือเทคนิค


ในอดีต งานศิลปะถูกนิยามโดยเทคนิคการสร้างสรรค์ที่ใช้มือมนุษย์ ผลงานที่ผลิตซ้ำผ่านเครื่องจักรกลมักถูกมองว่าไร้คุณค่า ขาดเอกลักษณ์ และด้อยความประณีต 

อย่างไรก็ตาม มุมมองนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 20 ศิลปินเริ่มทดลองเทคนิคใหม่ ๆ ผสมผสานงานฝีมือเข้ากับเทคโนโลยี ก่อให้เกิดคำถามว่า "อะไรคือคุณค่าที่แท้จริงของงานศิลปะ?"

ทฤษฎี

Walter Benjamin:

 เสนอแนวคิด "การสูญเสียออร่า" ในยุคแห่งการผลิตซ้ำ  Benjamin มองว่างานศิลปะสูญเสียคุณค่าทางจิตวิญญาณเมื่อถูกผลิตซ้ำ แต่เขาไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของงานศิลปะที่ผลิตซ้ำ

Roland Barthes:

 เสนอแนวคิด "การตายของผู้ประพันธ์"  Barthes มองว่าความหมายของงานศิลปะไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้สร้าง แต่มันถูกสร้างขึ้นใหม่โดยผู้รับสาร 

ตัวอย่าง

Marcel Duchamp:

 ศิลปิน Dada นำเสนอ "Fountain"  โถส้วมที่วางกลับหัว  ผลงานชิ้นนี้ท้าทายความคิดดั้งเดิมของงานศิลปะ 

Andy Warhol:

 ศิลปินป๊อปอาร์ต ผลิตผลงานจำนวนมากโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน  ผลงานของ Warhol ตั้งคำถามเกี่ยวกับความหมายของ "ต้นฉบับ" 

Damien Hirst:

ศิลปินร่วมสมัย นำเสนอผลงาน "The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living"  ปลาฉลามท่ีดองในตู้ฟอร์มอลิน  ผลงานชิ้นนี้กระตุ้นให้ผู้ชมคิดถึงความตาย 

อ้างอิง

* Walter Benjamin, "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction"
* Roland Barthes, "The Death of the Author"

สรุป

งานศิลปะที่มีคุณค่าไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผลงานที่ทำด้วยมือเท่านั้น เทคนิค วิธีการ และความคิดสร้างสรรค์ ล้วนมีบทบาทสำคัญในการสร้างงานศิลปะที่มีคุณค่า  

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย   

งานศิลปะที่มีคุณค่า คือผลงานที่กระตุ้นความคิด ท้าทายมุมมอง และสร้างความรู้สึก

บทความนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ยังมีมุมมองและทฤษฎีอีกมากมายเกี่ยวกับงานศิลปะ

## **Art Unbound: The True Value Lies Beyond Technique**

In the past, art was defined by the techniques of human creation. Works produced through mechanical means were often seen as devoid of value, lacking in uniqueness and artistic finesse.

However, this perspective began to shift in the 20th century. Artists started experimenting with new techniques, blending craftsmanship with technology, and prompting the question: "What is the true value of art?"

**Theories:**

**Walter Benjamin:**

Proposed the concept of "the aura's loss" in the age of mechanical reproduction. Benjamin believed that art loses its spiritual value when mass-produced, but he did not deny the value of reproduced art.

**Roland Barthes:**

Introduced the concept of "the death of the author." Barthes argued that the meaning of art is not dependent on the creator but is constructed anew by the receiver.

**Examples:**

**Marcel Duchamp:**

The Dada artist presented "Fountain," a urinal turned upside down. This piece challenged traditional notions of art.

**Andy Warhol:**

The Pop artist produced mass-produced works using silkscreen printing. Warhol's work questioned the meaning of "the original."

**Damien Hirst:**

The contemporary artist presented "The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living," a shark preserved in formaldehyde. This piece provokes viewers to contemplate death.

**References:**

* Walter Benjamin, "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction"
* Roland Barthes, "The Death of the Author"

**Conclusion:**

Valuable art is not limited to works made by hand. Technique, method, and creativity all play important roles in creating valuable art.

In the present day, new technologies empower artists to create in diverse forms.

**Valuable art is that which stimulates thought, challenges perspectives, and evokes emotions.**

This article serves as a mere example; there are many other perspectives and theories on art.

**Here is the intellectual translation of the article:**

**Unbound Art: The Intrinsic Value Transcends Technique**

Historically, art has been defined by the methodologies of human creation. Mechanically produced works were often regarded as devoid of worth, lacking in distinctiveness and artistic finesse.

However, this viewpoint began to shift in the 20th century. Artists began experimenting with novel techniques, integrating craftsmanship with technology, and prompting the question: "What constitutes the genuine worth of art?"

**Theoretical Perspectives:**

**Walter Benjamin:**

Expounded the concept of "aura loss" in the era of mechanical reproduction. Benjamin posited that art loses its spiritual value when mass-produced, albeit he did not negate the value of reproduced art.

**Roland Barthes:**

Proffered the concept of "the author's death." Barthes asserted that the meaning of art is not contingent upon the creator but is reconstructed anew by the receiver.

**Exemplars:**

**Marcel Duchamp:**

The Dada artist presented "Fountain," a urinal positioned upside down. This piece challenged conventional notions of art.

**Andy Warhol:**

The Pop artist produced mass-produced works using silkscreen printing. Warhol's oeuvre interrogated the meaning of "the original."

**Damien Hirst:**

The contemporary artist presented "The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living," a shark preserved in formaldehyde. This piece provokes viewers to contemplate mortality.

**Bibliographical References:**

* Walter Benjamin, "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction"
* Roland Barthes, "The Death of the Author"

**Conclusion:**

Art of value is not restricted to works created by hand. Technique, methodology, and creativity all play significant roles in the creation of valuable art.

In the contemporary era, novel technologies empower artists to create in diverse forms.

**Art of value is that which stimulates thought, challenges perspectives, and evokes emotions.**

This article serves as a mere exemplar; there exist numerous other perspectives and theories on art.

Comments

SRT audio drama

Lastest Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

ไม่ได้สอนวาดรูปอีกต่อไปแล้ว

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

AIRDANCE song by Meisanmui

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

魂を解放する Tamashī o Kaiho Suru (Unlock the Soul) song by Meisanmui