Substack subscribe | Put your e-mail inside box

AI-Generated Art on Trial: The Landmark Case Testing Copyright Laws in the Digital Age

คดีความระหว่างศิลปินและบริษัท AI ค่ะ เนื้อหาโดยสรุปคือ:
ศิลปิน 3 ท่าน ได้แก่ Sarah Andersen, Kelly McKernan และ Karla Ortiz ฟ้องร้องบริษัท AI 4 แห่ง คือ Stability AI, Midjourney, DeviantArt และ Runway AI ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานศิลปะ โดยนำผลงานไปใช้ฝึกระบบ AI โดยมิได้รับอนุญาต ศิลปินเรียกร้องค่าเสียหายและขอให้บริษัทเหล่านี้ระงับการใช้ผลงานของตน

คดีนี้ถือเป็นคดีนำร่องที่จะทดสอบกฎหมายลิขสิทธิ์ในยุค AI และจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของศิลปะและ AI ทั้งยังมีประเด็นทางกฎหมายที่ซับซ้อน ผลลัพธ์ของคดียังคงไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับหลักฐาน การตีความกฎหมาย และมุมมองของศาล ศาลอาจตัดสินให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะ หรือตัดสินให้ทั้งสองฝ่ายแพ้คดี

กฎหมายลิขสิทธิ์หลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Title 17 of the United States Code (USC) ซึ่งกำหนดนิยามของงานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ และการคุ้มครองลิขสิทธิ์
มาตราสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่
- Section 102 กำหนดประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงงานศิลปะ
- Section 106 กำหนดสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แสดง และ ปรับเปลี่ยนงาน
- Section 504 กำหนดโทษปรับสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์

นอกจากนี้ ยังมีข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ซึ่งเสริมสร้างกฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล และ Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) ซึ่งห้ามการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

อย่างไรก็ดี ศาลอาจพิจารณาว่าการใช้ผลงานศิลปะโดย AI นั้นเข้าข่ายการใช้โดยชอบธรรมตามหลัก "Fair Use" หรือไม่ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์และลักษณะการใช้ ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ ปริมาณและสาระสำคัญของส่วนที่ใช้ และผลกระทบต่อตลาด
มีคดีที่เกี่ยวข้องที่อาจใช้เป็นแนวทาง เช่น คดี Kelly v. Arriaga ที่ตัดสินว่าการใช้ภาพถ่ายโดย AI เพื่อสร้างภาพเสมือนจริงนั้นเข้าข่ายการใช้โดยชอบธรรม

โดยสรุป คดีนี้ถือเป็นคดีสำคัญที่จะช่วยพัฒนากรอบกฎหมายสำหรับกำกับดูแลการใช้งาน AI ในงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ในอนาคต ทั้งยังจะมีนัยยะต่อสิทธิ์ของศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งในขณะนี้ผลของคดียังคงเป็นเรื่องที่ต้องจับตามอง เนื่องจากมีปัจจัยและประเด็นทางกฎหมายที่ซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง

The lawsuit between artists and AI companies. The content can be summarized as follows:

Three artists, Sarah Andersen, Kelly McKernan, and Karla Ortiz, have sued four AI companies - Stability AI, Midjourney, DeviantArt, and Runway AI - for allegedly infringing on their artwork copyrights by using their works to train AI systems without permission. The artists are seeking damages and want these companies to stop using their works.

This case is considered a pioneering one that will test copyright laws in the AI era and will impact the future of art and AI. It also involves complex legal issues. The outcome of the case remains uncertain, depending on evidence, legal interpretation, and the court's perspective. The court may rule in favor of either party or decide that both parties lose the case.

The main relevant copyright law is Title 17 of the United States Code (USC), which defines copyrighted works, the rights of copyright owners, and copyright protection. The key sections directly related to this case include:
- Section 102, which specifies the types of works that are copyrightable, including artwork
- Section 106, which grants copyright owners the rights to reproduce, modify, distribute, display, and adapt their works
- Section 504, which sets penalties for copyright infringement

Additionally, there are other relevant laws, such as the Digital Millennium Copyright Act (DMCA), which strengthens copyright laws in the digital age, and the Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), which prohibits unauthorized access to computers.

However, the court may consider whether the use of artwork by AI falls under the doctrine of "Fair Use" by examining factors such as the purpose and character of the use, the nature of the copyrighted work, the amount and substantiality of the portion used, and the effect on the market. There are related cases that may serve as guidelines, such as Kelly v. Arriaga, which ruled that using photographs by AI to create realistic images was considered fair use.

In summary, this case is crucial in developing a legal framework for regulating the use of AI in art and creative works in the future. It will also have implications for the rights of artists and content creators. At present, the outcome of the case remains to be seen, as there are complex factors and legal issues involved.

Comments

SRT audio drama

Lastest Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

ไม่ได้สอนวาดรูปอีกต่อไปแล้ว

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

AIRDANCE song by Meisanmui

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

魂を解放する Tamashī o Kaiho Suru (Unlock the Soul) song by Meisanmui