Substack subscribe | Put your e-mail inside box

Holistic Development: Creativity in Singaporean Art and Architectureสิงคโปร์มีการพัฒนาเมืองและภูมิสถาปนิกที่สร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยและน่าดึงดูด เช่น เมอร์ไลออนหรือ Marina Bay Sands ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้มาจากกรอบการพัฒนาชาติ หรือ "framework" ที่ชัดเจนทำให้สิงคโปร์สามารถสร้างสิ่งที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ได้ แม้ในตอนแรกจะดูเหมือนกับว่าประเทศนี้ไม่ได้มีรากทางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจง

เป็นที่รู้กันว่าสนามบินชางอี (Changi Airport) มีการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่งดงามและแปลกตา โดยผู้ออกแบบคือ PWP Landscape Architecture ซึ่งมี Peter Walker, หนึ่งในภูมิสถาปนิกที่น่าชื่นชมอยู่ในบริษัทนี้ด้วย

การออกแบบที่เกิดขึ้นที่สนามบินชางอีเป็นการผสานระหว่างศิลปะกับภูมิสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัว โดยจิวเวล (The Jewel) ถือเป็น 'permanent art' สามารถผสมผสานระหว่างวัสดุธรรมชาติกับวัสดุที่เป็นโครงสร้างได้อย่างงดงาม

ในการพัฒนาประเทศ สิงคโปร์มีกรอบการออกแบบที่ชัดเจน รวมทั้งแผนมาสเตอร์แพลนสำหรับเมืองอีกด้วย ซึ่งทำให้ภูมิสถาปนิกชาวไทยที่ทำงานในสิงคโปร์ได้มีโอกาสร่วมมือในโครงการต่างๆ

นอกจากนี้ มีการกล่าวถึงการทำงานในวงการศิลปะและการมีกรอบทางความคิด (frameworks) ในการสร้างสรรค์ผลงาน มีความเชื่อว่ามีการจำกัดหรือมีกรอบที่เข้มงวดเกินไปอาจทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลถูกจำกัด ดังนั้น "กรอบ" ไม่จำเป็นต้องเป็นทางเดินที่ตายตัว แต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มองหาทางออกและการเคลื่อนไหวออกมาจาก comfort zone

เมื่อพูดถึงศิลปะแล้ว กรอบอาจหมายถึงฐานหรือพื้นฐานที่มั่นคงที่จะสนับสนุนการสร้างสรรค์อย่างมีจารีตประเพณีและความเคารพต่อกฎหมายและสังคม โดยเฉพาะในประเทศที่มีวัฒนธรรมและประเพณีชัดเจนซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นจุดแข็งในการดำเนินชีวิตและการสร้างผลงานใหม่ๆ

การกล่าวถึง "กรอบ" ในบริบทนี้ไม่ได้หมายความว่าจะจำกัดความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการมีระเบียบและโครงสร้างที่ทำให้สามารถพัฒนาและหากฎเกณฑ์ใหม่ๆ ในศิลปะและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

Singapore has developed cities and creative landscaping in both modern architecture and landscaping that is modern and attractive, such as the Merlion or Marina Bay Sands. These developments come from a clear national development framework, or "framework," which allows Singapore to create distinctive and unique things. Even at first, it seemed that this country did not have a specific cultural root.

It is known that Changi Airport has a beautiful and unusual landscape design by PWP Landscape Architecture, which includes Peter Walker, one of the admirable landscape architects in this company.

The design that took place at Changi Airport is a perfect blend of art and landscaping, with The Jewel being considered 'permanent art' that can beautifully blend natural materials with structural materials.

In developing the country, Singapore has a clear design framework, including a master plan for the city as well, which has allowed Thai architects working in Singapore to collaborate on various projects.

Furthermore, there has been discussion of working in the art world and having frameworks for creating works. There is a belief that too strict or too tight frameworks may limit an individual's creativity. Thus, "frameworks" do not have to be a fixed path, but can be a starting point that encourages looking for ways out and moving out of the comfort zone.

When it comes to art, a framework may mean a stable foundation that supports creation with tradition and respect for law and society, especially in countries with clear cultures and traditions, which can be used as a strength in life and creating new works.

Discussing "frameworks" in this context does not mean limiting creativity alone but also means having order and structure that allows for the development and finding new rules in art and society effectively.

Comments

SRT audio drama

Lastest Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

ไม่ได้สอนวาดรูปอีกต่อไปแล้ว

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

AIRDANCE song by Meisanmui

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

魂を解放する Tamashī o Kaiho Suru (Unlock the Soul) song by Meisanmui