Substack subscribe | Put your e-mail inside box

Observation and understanding in ecology and landscape architecture: A case study of '관물-궁리' from concept to practice.

มีผู้ใหญ่ส่งมาให้ ในที่นี้ผมขอเรียกท่านว่า 'แม่จิตวิญญาณ' ได้ส่งสิ่งเหล่านี้นี้มาให้เรา ไม่มีวัตถุประสงค์ในการสั่งสอนใครทั้งสิ้น แต่เป็นการเขียนเพื่อบันทึกความคิดและการพยายามของตัวเราเองที่จะต้องจำและเข้าใจไว้


A respected elder 'Momi', who I shall refer to as 'Spiritual Mother,' has sent these things to us. The intent is not to instruct others, but to document our own thoughts and efforts to remember and understand.

https://books.google.co.th/books?id=sONJEAAAQBAJ&pg=PR15&lpg=PR15&dq=GWANMUL+GUNGRI&source=bl&ots=pHPitTV4X9&sig=ACfU3U22OyGZFeqdoFZJi7yCzZon8FqfQQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiW8pXw1seDAxVESmwGHb96BV0Q6AF6BAgKEAM#v=onepage&q=GWANMUL%20GUNGRI&f=falseProf. Kim exercised himself to read his address, speech in english, by listening google translate sound... and he tried to read it orally many times.
I commend Prof. Kim for his meticulous approach to mastering his English address through persistent practice and the aid of technology. Embracing the capabilities provided by Google Translate's auditory features showcases his innovative spirit and dedication to linguistic proficiency. By orally rehearsing his speech multiple times, not only did he demonstrate a strong commitment to clear communication, but he also exemplified a strategic method for language acquisition and enhancement.

Prof. Kim's methodical repetition ensures a deeper understanding of pronunciation and cadence, which are crucial elements in delivering an impactful speech. This blend of technological engagement and diligent practice underscores an important intellectual strategy: the harmonious integration of tools and personal effort to achieve excellence in a complex task.

His actions exhibit a profound respect for his audience, by ensuring that his message is conveyed with clarity and precision, which is the hallmark of a conscientious and thoughtful scholar. Prof. Kim’s efforts to finesse his verbal delivery in a language not native to him is truly laudable and exemplifies the intellectual rigor and adaptability required in interdisciplinary and international discourse.

เรายินดีที่ได้รับทราบถึงวิธีการของศาสตราจารย์คิมในการฝึกซ้อมการอ่านข้อความที่เขียนเป็นส่วนตัวเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการปราศรัยทางภาษาอังกฤษของเขา โดยการฟังเสียงจาก Google Translate และพยายามอ่านและฝึกซ้อมหลายครั้ง

เราสำนึกในความพยายามของศาสตราจารย์คิมที่ตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ผ่านการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและการใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางช่วยเหลือ เขาได้โชว์ความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ภาษา การฝึกอ่านข้อความออกเสียงหลายครั้งไม่เพียงแสดงให้เห็นว่าเขาใส่ใจการสื่อสารอย่างชัดเจน แต่ยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการที่ปฏิบัติของศาสตราจารย์คิมช่วยให้เข้าใจเสียงออกมาอย่างลึกซึ้งและการเคลื่อนไหวในการพูด ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมข้อความได้อย่างมีความสำคัญ การผสมผสานระหว่างการใช้เทคโนโลยีและการฝึกซ้อมอย่างขยันนี้เป็นรูปแบบการใช้ปัญญาที่สำคัญ: การรวมเครื่องมือและความพยายามส่วนตัวเพื่อบรรลุความเป็นเลิศในงานที่ซับซ้อน

การกระทำของศาสตราจารย์คิมนำเสนอความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อผู้ฟังของเขา โดยการยืนยันว่าข้อความของเขาถูกส่งต่ออย่างชัดเจนและแม่นยำ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนของนักวิชาการที่ตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและมีความคิดรักษาเสถียรภาพ ความพยายามของศาสตราจารย์คิมในการปรับปรุงทักษะการพูดภาษาของเขาในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของเขา มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริง และเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งทางปัญญาและความสามารถในการปรับตัวที่จำเป็นในการสนทนาที่เกี่ยวกับมหาวิชาการและการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศ.
คำว่า "관물-궁리" Gwanmul Grungri เมื่อแปลเป็นภาษาไทยหมายถึง "การสังเกตหรือเฝ้าดูวัตถุหรือสิ่งของ และการหาความจริงหรือหลักการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของสิ่งที่สังเกตนั้น".


การทำ 'การสังเกต' หรือ 'การเฝ้าดู' วัตถุหรือสิ่งของที่มีอยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นผู้คน, ธรรมชาติ, หรือวัตถุต่างๆ สามารถช่วยให้เราเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน การสังเกตช่วยให้เราสะสมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะ, พฤติกรรม, และผลกระทบทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปสู่ความเข้าใจที่มีคุณภาพและมีความสมจริงมากขึ้น

การเฝ้าสังเกตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการตัดสินใจ เพราะเมื่อเราเข้าใจเหตุและผล, ความเชื่อมโยงและการออกบูรณาการของส่วนต่างๆ เราก็จะตัดสินใจและปฏิบัติการต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาดและมีพื้นฐานมากขึ้น

นอกจากนี้ การทำสมาธิและการพิจารณาอย่างต่อเนื่องยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความหมาย, รู้จักปรับตัว, และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาหรือเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ การเรียนรู้ที่จะสังเกตการณ์ด้วยความยับยั้งชั่งใจและด้วยมุมมองที่หลากหลายสามารถนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและการตีความที่หลากหลายของโลกโดยรอบเราคำว่า "관물-궁리" เมื่อเกี่ยวข้องกับสาขาของนิเวศวิทยาและการจัดการทิวทัศน์มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและสำคัญมาก เนื่องจากแนวคิดนี้มีบทบาทอย่างสำคัญในทั้งสองสาขานั้น

ในด้านนิเวศวิทยา:

การสังเกต (관물): นิเวศวิทยาคือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมของมัน และส่วนสำคัญของสาขานี้คือการสังเกตกระบวนการธรรมชาติ. นักนิเวศวิทยาต้องสังเกตระบบนิเวศ โดยจดจ่อกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง การสังเกตอย่างรอบคอบและต่อเนื่องสามารถนำไปสู่ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตการทำงานของระบบนิเวศ


การเข้าใจ (궁리): ไม่เพียงแต่การสังเกตเท่านั้น นักนิเวศวิทยาพยายามเข้าใจหลักการพื้นฐานที่ควบคุมความสัมพันธ์ทางนิเวศวิทยา พวกเขาสืบสวนเกี่ยวกับการไหลของพลังงาน การหมุนเวียนของสารอาหาร พลวัตประชากร และการปรับตัวทางวิวัฒนาการ การทำงานเพื่อความเข้าใจในนิเวศวิทยาหมายถึงการสร้างสมมติฐาน การทดลอง และการสร้างโมเดลเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา

ในด้านการจัดการทิวทัศน์:

การสังเกต (관물): สถาปนิกทิวทัศน์และนักออกแบบต้องสังเกตลักษณะทางกายภาพของพื้นที่อย่างละเอียด อาทิเช่น ภูมิประเทศ ดิน น้ำ พืชพันธุ์ และสภาพอากาศ รวมถึงการใช้งานโดยมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อแนะนำการตัดสินใจในการออกแบบ เพื่อให้แน่ใจว่าการแทรกแซงใดๆ จะเข้ากันได้กับบริบททางธรรมชาติและวัฒนธรรม


การเข้าใจ (궁리): การเข้าใจอย่างครบถ้วนในการจัดการทิวทัศน์หมายถึงการรู้ว่า องค์ประกอบต่างๆ ของสถานที่มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรในระยะเวลา และการแทรกแซงโดยมนุษย์อาจส่งผลต่อพลวัตเหล่านี้อย่างไร ผู้เชี่ยวชาญด้านทิวทัศน์ใช้ความเข้าใจนี้เพื่อสร้างการออกแบบที่ยั่งยืน ส่งเสริมความคงทนทางนิเวศวิทยา และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงสิ่งแวดล้อม

สุดท้ายนี้ "관물-궁리" ก็คือการนำมาซึ่งการมองอย่างรอบด้านในทั้งนิเวศวิทยาและการจัดการทิวทัศน์ – สังเกตเพื่อรวบรวมข้อมูลและจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลนี้อย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจความซับซ้อนของความสัมพันธ์และกระบวนการที่กำหนดระบบนิเวศหรือทิวทัศน์ การทำเช่นนี้ไม่เพียงช่วยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังช่วยในการสร้างทิวทัศน์ที่มีประโยชน์ ยั่งยืน และมีความสวยงามทางศิลปะด้วย
"관물 궁리" เป็นภาษาเกาหลี โดย "관물" หมายถึง "การสังเกตหรือดูสิ่งต่างๆ" และ "궁리" หมายถึง "การคิดหรือพิจารณา" แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับความสำคัญของมันในแง่มุมของสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ แต่เราอาจจะสรุปได้จากความหมายของคำต่างๆ ที่วลีนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและการสังเกตการณ์ของวัตถุหรือคุณลักษณะภายในสาขาของสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์

ในวงการสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ การสังเกตและพิจารณาสภาพแวดล้อม, ธรรมชาติ, และการใช้งานพื้นที่ที่ตั้งใจไว้ถือเป็นสิ่งสำคัญ มืออาชีพในสาขานี้ต้องคิดพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น ชนิดของพืช, ภูมิประเทศ, ความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์, และความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อออกแบบพื้นที่กลางแจ้งที่ทั้งใช้งานได้จริงและมีความสวยงาม ดังนั้น วลี "관물 궁리" จึงอาจถูกตีความว่าเน้นการสังเกตและคิดมากมายในกระบวนการวางแผนและออกแบบภายในสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีบริบทเฉพาะ การตีความนี้ยังคงเป็นการคาดเดา.
The phrase "관물-궁리" when translated into English means "the act of observing or watching objects or things, and searching for the truth or principles hidden behind what is observed."

'Observation' or 'watching' objects or elements present in our daily lives, whether people, nature, or various objects, can undoubtedly help us understand and learn more about those things. Observation allows us to collect in-depth information about characteristics, behavior, and the social or environmental impact that can lead to better quality and more realistic understanding.

Staying observant to changes also serves as a way to develop analytical skills and decision-making because when we understand cause and effect, connections, and how different parts integrate, we make decisions and act with more wisdom and a solid foundation.

Additionally, continuous reflection and contemplation are crucial parts that allow us to live meaningful lives, adapt, and develop creative thinking in problem-solving or facing various situations. Learning to observe with patience and from multiple perspectives can lead to a deeper understanding and a diverse interpretation of the world around us.

The relationship between "관물-궁리" which translates to "observe and understand") and the fields of ecology and landscape is quite profound, as the concept plays a crucial role in both disciplines.

In Ecology:

Observation (관물): Ecology is the study of organisms in their environment, and a significant part of this field involves observing natural processes. Ecologists must observe ecosystems, noting the interactions between plants, animals, microorganisms, and their surroundings. Rigorous and sustained observation can lead to a deep understanding of ecological dynamics.


Understanding (궁리): Beyond mere observation, ecologists strive to understand the underlying principles governing ecological relationships. They investigate energy flows, nutrient cycles, population dynamics, and evolutionary adaptations. The work of understanding in ecology involves formulating hypotheses, conducting experiments, and creating models to predict ecological change.

In Landscape:

Observation (관물): Landscape architects and designers must carefully observe the physical features of a space, such as terrain, soil, water, vegetation, and climate, as well as its usage by humans and other species. They use this information to inform their design decisions, ensuring that any interventions are harmonious with the natural and cultural context.


Understanding (궁리): Comprehensive understanding in landscape involves knowing how the various elements of a site interact over time and how human intervention might affect these dynamics. Landscape professionals use this understanding to create designs that are sustainable, enhance ecological resilience, and meet the needs of all stakeholders, including the environment.

Ultimately, "관물-궁리" is about adopting a holistic approach in both ecology and landscape – observing to gather data and then deeply analyzing this data to understand the complex web of relationships and processes that define an ecosystem or a landscape. This approach not only helps in the conservation and restoration of ecological systems but also in creating landscapes that are functional, sustainable, and aesthetically pleasing.


The phrase "관물-궁리" when translated into Thai means "the act of observing or watching objects or things, and searching for the truth or principles hidden behind what is observed."

'Observation' or 'watching' objects or elements present in our daily lives, whether people, nature, or various objects, can undoubtedly help us understand and learn more about those things. Observation allows us to collect in-depth information about characteristics, behavior, and the social or environmental impact that can lead to better quality and more realistic understanding.

Staying observant to changes also serves as a way to develop analytical skills and decision-making because when we understand cause and effect, connections, and how different parts integrate, we make decisions and act with more wisdom and a solid foundation.

Additionally, continuous reflection and contemplation are crucial parts that allow us to live meaningful lives, adapt, and develop creative thinking in problem-solving or facing various situations. Learning to observe with patience and from multiple perspectives can lead to a deeper understanding and a diverse interpretation of the world around us.

The phrase "관물 궁리" appears to be Korean, with "관물" meaning "to watch or observe things" and "궁리" meaning "to consider or contemplate." While there is no direct information provided about its relevance to landscape architecture, one could infer from the meanings of the individual words that this phrase relates to the contemplation and observation of objects or features within the field of landscape architecture.

In landscape architecture, the careful observation and consideration of the environment, natural elements, and the intended use of the space is essential. Professionals in the field must contemplate various aspects like plant species, topography, cultural and historical significance, and the needs of potential users to design functional and aesthetically pleasing outdoor spaces. Therefore, the phrase "관물 궁리" could be interpreted as emphasizing the importance of thoughtful observation and consideration in the planning and design process within landscape architecture. However, without specific context, this interpretation remains speculative


Comments

SRT audio drama

Lastest Popular post

enlighten

The endurance

หลายๆคนถามมาเรื่องวิธีเก่งภาษา

Meisanmui | Looking back

Hide and seek

Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

AIRDANCE song by Meisanmui

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

魂を解放する Tamashī o Kaiho Suru (Unlock the Soul) song by Meisanmui

深い輝き (Fukai Kagayaki) - Deep Radiance song by Meisanmui