Substack subscribe | Put your e-mail inside box

Beyond Blueprints: Envisioning Art and Humanity in Architectureการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์อาจนำมาซึ่งข้อเสียบางประการที่ส่งผลต่อมุมมองและกระบวนการสร้างสรรค์แนวคิดในผลงานศิลปะ หนึ่งในข้อเสียนั้นคือผู้เรียนอาจพัฒนา "ฟิลเตอร์" เฉพาะที่ทำให้พวกเขามองเห็นงานออกแบบของผู้อื่นผ่านมุมมองที่จำกัด โดยไม่ตระหนักถึงรากและมิติที่ลึกซึ้งของงาน อีกทั้งอาจนำไปสู่การเน้นโครงสร้างพื้นฐานของงานโดยไม่สร้างสรรค์หรือเพิ่มคุณค่าเพิ่มเติมให้กับงานศิลปะ

ภายใต้การศึกษานี้ นักศึกษาอาจมีแนวโน้มที่จะเสพติดกับการใส่รายละเอียดที่มีความซับซ้อนสูง เช่นการเน้นการออกแบบด้วยแปลนสถาปัตยกรรม สิ่งนี้อาจทำให้พวกเขามองข้ามการสร้างสรรค์ผลงานที่ไร้จุดประสงค์หรือไม่สามารถสื่อถึงแก่นแท้ของพื้นที่จริงได้

ในทางตรงกันข้าม บทเรียนที่สำคัญจากการศึกษาสถาปัตยกรรมก็คือการทำความเข้าใจปรัชญาของ “space” หรือการจัดระเบียบฟังก์ชั่น สถานที่ มิติ และเวลาเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์

ความชื่นชอบส่วนตัวในด้านภูมิสถาปนิกอย่าง Dan Kiley และ Peter Walkers สะท้อนถึงความต้องการผสมผสานศิลปะกับภูมิทัศน์ ส่วนในด้านของสถาปัตยกรรม ทัศนะที่นับถือต่อผลงานของ Zaha Hadid และ Norman Foster แสดงถึงความนิยมในสถาปัตยกรรมที่ดูหรูหราและไปข้างหน้า

นักออกแบบต้องมีความเข้าใจว่า landscape ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงการปลูกต้นไม้บนดินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดวางพื้นที่ที่สามารถสื่อถึงลักษณะและมิติภายในเนื้องาน ดังนั้น ศิลปินและนักออกแบบควรพยายามมองเห็นและสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เพียงแต่นำเสนอความงามทางรูปธรรม แต่ยังผสานใจความของการเป็นมนุษย์ซึ่งถือเป็นภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว

ปรัชญางานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องอาจพบได้ในหนังสือ "Revisiting Philosophy and Education in Landscape Architecture" โดย M. Eaton ซึ่งสำรวจความสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่างมนุษย์และสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น แสดงถึงการเชื่อมโยงลึกซึ้งระหว่างปรัชญาการศึกษาและศิลปะการจัดสภาพแวดล้อม
อีกทั้งการวาดฉากหลังไม่ควรเป็นการใช้ ref โดยไม่สัมผัสถึงแก่นแท้ของศิลปะ โดยนักศึกษาควรเอาใจใส่ในการสื่อแนวคิดที่ลึกซึ้งและไม่จำกัดอยู่แค่รูปแบบที่เลียนแบบกันมา การศึกษานี้จึงควรที่จะเปิดโอกาสให้พวกเขาสำรวจและสร้างสรรค์ตามแนวคิดและรสนิยมส่วนตัว พร้อมทั้งเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการจัดสภาพแวดล้อมและสถาปัตยกรรม


Studying architectural aesthetics may lead to certain drawbacks that affect perspectives and the creative process in art. One such drawback is the development of a specific "filter" that limits students' view of others' designs through a restricted lens, often overlooking the depth and essence of the work. This can lead to a focus on the basic structure of the work without adding creative value to the art.


Under this study, students may tend to indulge in intricate details, such as emphasizing architectural design through blueprints. This may cause them to overlook the creation of purposeless or unable-to-convey-the-true-essence works.


On the contrary, a significant lesson from the study of architecture is understanding the philosophy of "space" or organizing functions, places, dimensions, and time to create comprehensive architecture.


Personal inclinations towards landscape, like Dan Kiley and Peter Walkers, reflect the desire to blend art with landscaping. In architecture, the respect for the works of Zaha Hadid and Norman Foster showcases the preference for luxurious and cutting-edge architecture.


Designers must understand that landscape doesn't have to be just planting trees; it also involves arranging spaces that can convey the true essence of the area. Hence, artists and designers should strive to create works that not only present aesthetic beauty but also integrate the essence of being human, which constitutes unique landscapes and architectures.


Philosophies of architecture may be found in the book "Revisiting Philosophy and Education in Landscape Architecture" by M. Eaton, which explores the complex relationship between humans and the created environment. It demonstrates a profound connection between educational philosophy and environmental art.


Furthermore, drawing backgrounds shouldn't just be using references without touching upon the true essence of art. Students should focus on conveying profound ideas and not restrict themselves to imitated forms. This study should encourage them to explore and create according to personal thoughts and preferences while understanding the true meaning of environmental organization and architecture.
Comments

SRT audio drama

Lastest Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

ไม่ได้สอนวาดรูปอีกต่อไปแล้ว

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

AIRDANCE song by Meisanmui

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

魂を解放する Tamashī o Kaiho Suru (Unlock the Soul) song by Meisanmui